top of page

Prawa i obowiązki rodzica zastępczego

Zanim podejmiesz decyzję o zostaniu rodzicem zastępczym, warto byś poznał swoje prawa i obowiązki w pełni.

Jakie są obowiązki rodzica zastępczego?

Główny cel umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej – zapewnienie zabezpieczenia jego dobra – przejawia się także w podstawowych obowiązkach rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Obowiązkiem jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki oraz wychowania, przy zachowaniu następujących zasad:

•     traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności

       i wartości osobowej

•     zapewnienia dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych

•     zapewnienia kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych

•     zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań

•     zaspokajania potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych,

      społecznych oraz religijnych;

•     zapewnienia ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją

      w życie prywatne dziecka.

•     umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi,

      chyba że sąd postanowi inaczej

Warto dodać, iż osoby sprawujące pieczę zastępczą mają także obowiązek współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i ośrodkiem adopcyjnym.

Zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka mają także dodatkowy obowiązek - systematycznego podnoszenia kwalifikacji, w szczególności udział w szkoleniach. Obowiązek ten związany jest oczywiście z profesjonalnym charakterem działalności tych osób.

Jakie są prawa rodzica zastępczego?

Prawo do wsparcia na co dzień

Prawo do uzyskania pomocy przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Rozwinięcie tematu wsparcia dla rodzin zastępczych znajdziesz tutaj: Wsparcie dla rodzin zastępczych

Prawo do uzyskania informacji o dziecku

Sprawującym pieczę zastępczą zapewnia się przekazanie informacji o nowo przyjmowanym dziecku. W ramach tego uprawnienia rodzina powinna otrzymać od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej (m.in. informacji o rodzeństwie). Sprawujący pieczę powinni otrzymać także dokumentację dotyczącą dziecka (akt urodzenia, dokumentacja medyczna, dokumentacja szkolna, diagnoza psychofizyczna dziecka, plan pracy z rodziną).

Wcześniejszy kontakt z dzieckiem

Organizator pieczy zastępczej powinien, w miarę możliwości, zapewnić sprawującym pieczę kontakt z nowo przyjmowanym do rodziny/ domu dzieckiem w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed umieszczeniem dziecka w tej rodzinie/rodzinnym domu.

bottom of page