top of page

Wymagania dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Każdy, kto chciałby w przyszłości starać się o rolę rodzica zastępczego, musi spełniać kilka warunków zapisanych

w ustawie. Z doświadczenia rodziców  – istnieje też kilka cech, które mogą być przydatne.

7z12 ilustracja 01.png

Wymagania zapisane są w punkcie 42. Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Jej aktualną wersję znajdziesz tu: link

Jakie są wymagania dla kandydatów?

Poniżej znajdziesz ustawę oraz komentarze, które pomogą Ci lepiej zrozumieć wymagania dla osób, które chcą zostać jedną z rodzin zastępczych w Polsce

7z12 ilustracja 02.png

Rękojmie należytego sprawowania pieczy

Kandydaci świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić funkcję rodzica zastępczego.

Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej

Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona. Oznacza to, że z katalogu osób, które mogą zostać rodziną zastępczą/RDD zostały wyłączone osoby, które były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz takie które w czasie realnego ubiegania się o ustanowienie rodziną zastępczą są ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej wobec własnych, biologicznych dzieci.

Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego

Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego. Szczególnie w sytuacji zasądzenia alimentów orzeczeniem sądu albo uznania ich ugodą sądową.

Zdolność do czynności prawnych

Kandydaci nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych. Ograniczona zdolność czynności prawnych występuje w przypadku osób niepełnoletnich oraz osób ubezwłasnowolnionych częściowo. Zatem osoba, która jest ubezwłasnowolniona, chociażby częściowo, nie może pełnić funkcji rodziny zastępczej.

Zdolność do sprawowania opieki

Osoby te są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa.

Przebywanie na terytorium Polski

Kandydaci przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 z tą uwagą, że w  przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny. 

Warto w tym miejscu dodać, iż możliwe jest – jedynie czasowe
– sprawowanie pieczy nad dzieckiem poza terytorium Polski, przez rodzinę/RDD, w którym to dziecko zostało umieszczone wcześniej(za zgodą starosty). Dopuszcza się także czasowe powierzenie sprawowania pieczy - za zgodą starosty - rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium RP, o ile sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka. Starosta w takim przypadku powinien zasięgnąć i wziąć pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz określić czas, na jaki zgoda jest wydawana.

Zapewnienie warunków bytowych

Zapewnią dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Należy uznać, że kryterium „odpowiednich warunków bytowych” jest kryterium oceny, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator pieczy zastępczej.

7z12 ilustracja 03.png

Rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

7z12 ilustracja 04.png

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jakie są cechy przydatne rodzicom zastępczym?

Cechy, dzięki którym możesz stwierdzić, że rodzicielstwo zastępcze
to misja dla Ciebie:

 

•     poczucie misji i empatia

•     otwartość na pracę z dziećmi

•     duża doza cierpliwości

•     zaangażowanie

•     chęć niesienia dobra

•     odpowiedzialność

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!
bottom of page