top of page

Wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych

Wysokość pomocy zależy m.in. od wieku dziecka, jego stanu zdrowia, a także dodatkowych czynników takich jak demoralizacja (pojęcie w rozumieniu obowiązujących przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich).

O wysokość kwoty świadczeń warto zapytać Organizatora Pieczy zastępczej, który zawsze dysponuje aktualnymi danymi obowiązującymi w Twoim regionie.

Podstawową formą pomocy finansowej jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej. Przysługuje ono rodzinie zastępczej/ prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko. Świadczenie przyznawane jest od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, aż do dnia faktycznego opuszczenia tej rodziny.

Podstawowe świadczenia

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego: Rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje kwota 500 zł miesięcznie.

Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka

Przysługuje on wówczas, kiedy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wtedy, gdy dziecko umieszczono w tej rodzinie w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wysokość dodatku to kwota nie niższa niż 200 zł miesięcznie.

Pomoc finansowa dostępna dla rodzin niezawodowych i zawodowych

Wynagrodzenie

Przysługuje tylko rodzinom zawodowym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka. Ustawodawca wyższe wynagrodzenie przewidział dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Przy ustaleniu jego wysokości powinno brać się pod uwagę m.in. kwalifikacje, szkolenia i oceny, uzyskane przez rodzinę/prowadzącego dom.

Jeśli rodzina zawodowa/dom dziecka nie sprawuje w danym momencie opieki nad żadnym dzieckiem (bo zostało umieszczone np. w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym itp. lub też ostatnie powierzone dziecko opuściło rodzinę/dom), wynagrodzenie za okres pozostawania w gotowości do czasu powrotu dziecka lub przyjęcia wynosi 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia.

Środki na utrzymanie lokalu

Rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe (w tym rodzinne domy dziecka) mogą otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu/domu jednorodzinnego. Wysokość środków odpowiada kosztom ponoszonym przez rodzinę na:

•      czynsz,

•      opłaty z tytułu najmu, 

•      opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór          nieczystości stałych i płynnych, 

•      dźwig osobowy,

•      antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi

       telekomunikacyjne i kosztom związanym z eksploatacją

Środki na remont lokalu

Rodzinom zawodowym starosta może ponadto raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu/domu. Rodzinne domy mogą się też ubiegać o świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu/domu, w którym jest prowadzony dom dziecka (górną granicę określa się w umowie o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka).

Pokrycie niezbędnych wydatków

Ostatnim ze szczególnych rodzajów pomocy jest świadczenie na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka.

 

Górny limit tej pomocy także określa się w ww. umowie.

bottom of page