top of page

Kontakt dziecka z rodzicami biologicznymi

Jednym z głównych zobowiązań osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą jest umożliwianie kontaktu między dzieckiem a rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Prawo do kontaktu obejmuje nie tylko rodziców, ale także:

•     rodzeństwo dziecka

•     jego dziadków

•     powinowatych w linii prostej

•     osoby, które dłuższy czas opiekowały się dzieckiem

Prawo do kontaktów z dzieckiem jest prawem niezależnym od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo kontaktu z dzieckiem, o ile sąd nie ograniczył mu prawa do tych kontaktów.

Czy rodzice biologiczni zawsze mogą mieć kontakt z dzieckiem?

Warto prowadzić notatki ze spotkań z rodzicami biologicznymi dziecka. W razie występowania problemów mogą posłużyć jako argument w działaniach na rzecz ograniczenia kontaktu.

Jeśli kontakty stanowią zagrożenie dla dobra dziecka, sąd może  odpowiednio ukształtować kontakty dziecka z rodzicem. Rodzina zastępcza, która zauważa zagrożenie dla dziecka związane z realizacją kontaktów np. z rodzicami, może wystąpić o ograniczenie lub zakaz takich kontaktów.

Kiedy rodzice biologiczni nie powinni mieć kontaktu z dzieckiem?

bottom of page