Konferencja 2019

Zachęceni sukcesami poprzednich

edycji, przygotowaliśmy w tym roku

Międzynarodową konferencję naukową  na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego pt. „Dziecko w systemie wsparcia”,

która odbyłą się w dniach 2-3 kwietnia 2019r.,  w godz. 8.30-15.30 we Wrocławiu. 

Miasto Wrocław i okoliczne powiaty cały czas borykają się z dużymi problemami w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze, a z przeprowadzonych przez naszą Fundację wstępnych badań rynkowych wynika, że wiedza społeczeństwa  na temat rodzin zastępczych jest bardzo niewielka.  W związku z tym każde nasze działanie w tym zakresie jest bardzo ważne i cenne.   

Celem organizacji konferencji było:

- spotkanie, dialog i integracja różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – teoretyków, badaczy, dydaktyków i praktyków,

- kontynuowanie działań promujących i wspierających rodzicielstwo zastępcze przez stałe pokazanie opinii publicznej pozytywów z codziennej pracy rodzinnej pieczy zastępczej,

- zidentyfikowanie i dookreślenie problemów wspierania rodzin i ogólnego funkcjonowania pieczy zastępczej (poszukiwanie sposobów oraz metod wsparcia),

- zaprezentowanie /poszukiwanie skutecznych metod wsparcia dziecka w pieczy zastępczej („know-how” i „best practices” z różnych rynków)

- podkreślenie znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej,  a zwłaszcza poszukiwanie możliwości wsparcia rodzin zastępczych i rozwoju rodzicielstwa zastępczego,

- zaprezentowanie różnych doświadczeń rodziców zastępczych oraz różnicy w wychowaniu dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej, jak również dyskusja nad możliwymi zmianami dot. usamodzielniania się dzieci z pieczy zastępczej,

- zwrócenie uwagi na olbrzymią potrzebę współpracy sądów z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka oraz organizatorami pieczy zastępczej.

Uczestnikami naszych konferencji są przedstawiciele świata nauki: socjologowie, politycy społeczni, ekonomiści, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele urzędów i samorządów, starostw powiatowych i organizatorzy pieczy zastępczej, przedstawiciele sądownictwa, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, jak również kandydaci na rodziny zastępcze i inne osoby związane i/lub zainteresowane tematem rozwoju rodzicielstwa zastępczego, w tym różni specjaliści.

Konferencja jest zaplanowana do 200 osób.

Zachęcamy do uważnego śledzenia naszej strony- wkrótce pojawią się tutaj materiały z Konferencji i naszego bankietu urodzinowego. Zachęcamy też do zaglądania na nasz profil na Facebooku.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji!

Program międzynarodowej konferencji na rzecz Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego

„Dziecko w systemie wsparcia”

Dzień 1 - 2 kwietnia 2019r. - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30b, aula 45

8:30-9:00 – rejestracja na konferencję

 

CZĘŚĆ I

 

9:00 – Powitanie w imieniu organizatorów – dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, profesor Uniwersytetu SWPS i Rafał Motriuk – prowadzący konferencję, dziennikarz naukowy

 

9:10-9:30 – Wykład otwarcia - Dla dobra dziecka czyli dylematy pieczy zastępczej – dr hab. Marta Danecka – profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Obszar Organizatorów Pieczy Zastępczej – moderator Joanna Luberadzka - Gruca

9:30-9:50 – Zadania Organizatorów Pieczy Zastępczej w świetle doświadczeń Koalicji - Joanna Luberadzka – Gruca, ekspert Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

9:50-10:10 – System wsparcia rodziny biologicznej oraz zastępczej realizowany w Kielcach - Dorota Ławniczak – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Beata Rogowska – Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach    

10:10-10:30 – "Rodzina jest dla dzieci" - łódzka kampania społeczna na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego - Damian Pacześniak i Agnieszka Nowicka - pracownicy Zespołu Promocji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

10:30-10:45 – Przerwa  

 

Obszar Wsparcia systemowego dziecka i rodziny – moderator dr hab. Izabela Krasiejko

10:45-11:10 – Między pomocą rodzinie a ochroną bezpieczeństwa dziecka - praca z rodzicami biologicznymi (w tym projekcja filmu "Rozmowy o rozwiązaniach" - dobre praktyki z rynku amerykańskiego) -  dr hab. Izabela Krasiejko - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

11:10-11:25– Dziecko w brytyjskim systemie pieczy zastępczej -  Joanna Mirosław – magister socjologii, doktorantka Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych w Polskiej Akademii Nauk

11:25-11:45 – Systemowe czynniki wpływające na zwiększenie stabilności dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - dobre praktyki z rynku brytyjskiego -  Joanna Gorczowska - praktyk systemowy z dyplomem kliniki Tavistock w Londynie, magister pedagogiki społecznej, brytyjski ekspert sądowy w sprawach o ustalenie opieki nad dziećmi

 

Obszar Wypalenie zawodowe Rodziców Zastępczych i formy wsparcia – moderator dr Rafał Adamczewski

 

11:45-12:05 – Psychospołeczne czynniki wypalenia sił rodziców zastępczych. Przyczynek do dyskusji -  dr Rafał Adamczewski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Filia w Sieradzu 

12:05-12:25 – Trudne powroty. Dlaczego dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych trafiają do domów dziecka ? - dr Anna Matyja - socjolog-socjoterapeuta, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

12:25-12:45 – Rodzic zastępczy

 

12:45-13:15 – przerwa

 

CZĘŚĆ II  Obszar prawny - moderator dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS

 

13:15-13:35 – Konstytucyjne standardy ochrony praw dziecka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka w pieczy zastępczej – dr Olga Hałub-Kowalczyk, Uniwersytet SWPS

13:35-13:55 – Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jako instrument jego powrotu do rodziny – dr hab. Stanisław Nitecki - profesor Uniwersytetu Opolskiego, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

13:55-14:15 – Pomoc na usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej – wybrane problemy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – dr hab. Iwona Sierpowska, profesor Uniwersytetu SWPS

14:15-14:35 – Prawne aspekty przymusowego odebrania dziecka z powodu przemocy w rodzinie – (nie) systemowe rozwiązanie – dr Aleksandra Wilk, Uniwersytet Opolski

14:35-14:55 – Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej – Alina Prusinowska-Marek, kurator specjalista ds. rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

14:55-15:30 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia

 

 

 

 

 

Dzień 2 - 3 kwietnia 2019r. -  Centrum Historii Zajezdnia,

ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław, sala „Pamięć”

 

8:30-9:00 – rejestracja na drugi dzień konferencji (dla osób nieobecnych w pierwszym dniu)

CZĘŚĆ I

 

9:00 – Powitanie w imieniu organizatorów – Rafał Motriuk – prowadzący konferencję, dziennikarz naukowy

 

Obszar Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej – moderator dr Monika Wiktorowicz – Sosnowska

9:10-9:30 – O tożsamości słów parę. Dlaczego ważne jest poznawanie korzeni przysposobionego dziecka - dr Blanka Król – psycholog, terapeuta

9:30- 9:50 – Rodzic Adopcyjny

9:50-10:10 – Rola „znaczącego innego” w kształtowaniu tożsamości podopiecznego rodziny zastępczej -  dr Monika Wiktorowicz – Sosnowska – Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski

 

Obszar Usamodzielnienie młodzieży z pieczy zastępczej – moderator Agata Skalec
10:10-10:25 – Dwugłos usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
10:25 – 11:10 – Panel dyskusyjny „Trudności w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej”
- Przedstawiciel Fundacji Robinson Crusoe
-  Rodzic zastępczy
- Agata Skalec – Fundacja EY, doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

11:10-11:30 – Przerwa  

 

Obszar Edukacja szkolna i formy wsparcia dzieci z pieczy i ich rodzin – moderator dr Monika Kurzynoga

11:30-11:50 – Szkoła  - miejsce  wyrównywania szans czy straconych nadziei? O potencjale (nie)wykorzystanym" - dr Monika Kurzynoga - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

11:50-12:10 – Wspieranie dziecka we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapeutycznym - Elżbieta Kocimska - Zych – v-ce dyrektor ds. wychowawczych, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu

12:10-12:30 – Rodzic Zastępczy

 

12:30-13:10 – przerwa

 

CZĘŚĆ II  Obszar Metody terapeutyczne dla dziecka i rodziny – moderator – Kazimierz Zdziebło – psycholog, psychoterapeuta, superwizor - Fundacja Pozytywka

 

13:10-13:50 The use of Attachment Based Therapy in Southwark foster care services- secure base model. Praktyczne zastosowanie Terapii Opartej na Więzi -‚Secure-Base Model'- Hannah Koster- terapeuta w Usługach dla Dzieci w Southwark, Londyn, Wielka Brytania. 

13:50-14:10 – "Wczesne wspomaganie rozwoju i trening funkcji poznawczych – usprawnianie myślenia, mowy, pamięci i uwagi u małych dzieci" - Katarzyna Kloc - Psycholog ze specjalnością neuropsychologia kliniczna

14:10-14:30 –  "Socjoterapia - dla kogo? Perspektywa praktyczna i teoretyczna" - Joanna Malcherek - Studentka IV roku psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, Ksenia Gil - Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim

14:30-14:50 – Empowerment - jak wzmocnić dzieci? Oddech, koncentracja, relaks, zabawa - Agnieszka Lintowska

- Fundacja Art of Living, International Association of Human Values

14:50-15:20 – Rodzice zastępczy i ich najlepsze praktyki – panel dyskusyjny

 

15:20-15:30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Sprawozdzanie z Konferencji 2019:

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon