top of page

Kiedy rodziny zastępcze odpoczywają?

Rodzicielstwo zastępcze to bardzo wymagająca misja. Ważne aby przeciwdziałać wypaleniu i pamiętać o chwili odpoczynku.

Rodzic zastępczy ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (a także do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Uprawnienie to przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Rodziny spokrewnione i niezawodowe

Rodziny zawodowe

Rodziców zastępczych  zawodowych dotyczy umowa cywilnoprawna

i mają oni zakres uprawnień zbliżony do pracowniczych. Rodzicom zastępczym nie przysługuje tradycyjny urlop, ale mają oni prawo do czasowego wypoczynkowego niesprawowania opieki nad dzieckiem

(30 dni w ciągu roku). Za ten okres przysługuje wynagrodzenie.

Rodzina ma obowiązek poinformowania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o terminie wypoczynku - nie później niż 30 dni przed tym terminem. Organizator pieczy zastępczej w tym czasie powinien zorganizować sprawowanie pieczy nad tymi dziećmi,

np. poprzez skorzystanie z pomocy tzw. rodziny pomocowej.

Czy rodzice zastępczy mają czas dla siebie?

Organizator pieczy zastępczej, stowarzyszenia oraz fundacje dbają (dzięki pomocy wolontariuszy) o to, by rodzice zastępczy mogli odpocząć w ciągu dnia  – zabierają dzieci na spacery, wycieczki, odrabiają z nimi zadanie domowe itd.

bottom of page