top of page

Kiedy dzieci trafią do rodzin zastępczych?

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez własnych rodziców. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu innych form pomocy rodzicom, chyba że dobro dziecka przemawia za niezwłocznym zapewnieniem mu pieczy zastępczej.

1z12 ilustracja 02.png
2z12 ilustracja 01.png

Kolejne kroki postępowania sądu w sprawie rodziny w kryzysie

Kiedy i jak sąd może ingerować w rodzinę

i władzę rodzicielską?

Władza rodzicielska jest bardzo ważnym i generalnie nienaruszalnym prawem rodzica. Sąd opiekuńczy jednak może zareagować na każdy sygnał, iż prawa dziecka zostały naruszone. Oczywiście taka ingerencja musi być adekwatna do stopnia naruszenia i może mieć miejsce jeżeli wymaga to dobro dziecka. Nie ma możliwości zrzeczenia się żadnym dokumentem władzy rodzicielskiej. Sprawy związane z posiadaną władzą rodzicielską muszą zostać uregulowane w sądzie!

Kiedy ustaje władza rodzicielska?

Przed osiągnięciem pełnoletności przez dziecko władza rodzicielska ustaje w wyniku: 

•      pozbawienia rodziców przez sąd,

•      ubezwłasnowolnienia rodziców,

•      adopcji (przysposobienia) przez inne osoby

•      śmierci obojga rodziców dziecka

2z12 ilustracja 02.png

Ograniczenia i zawieszenie władzy

Ograniczenie jest najłagodniejszą formą ingerencji sądowe władzę rodzicielską. Sąd może ją zastosować, kiedy przez jej nienależyte wykonywanie zostało zagrożone dobro dziecka (np. rodzice zaniedbują dziecko, stosują przemoc, nie realizują obowiązku szkolnego itp.). Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje zawsze w ściśle określonym przez sąd  zakresie. Rodzice dziecka zachowują resztę praw i obowiązków, co do których sąd nie wyda rozstrzygnięcia.

 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej orzeka się w razie wystąpienia przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Może ono dotyczyć jednego lub obojga rodziców. Przyczyna ta może być niezawiniona i wynikać z wydarzeń losowych takich jak choroba, wyjazd za granicę itp. Może zdarzyć się jednak, iż będzie ona zawiniona np. pobyt rodzica w zakładzie karnym.

2z12 ilustracja 03.png

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Najsurowszą formą ingerencji sądu we władzę rodzicielską jest jej pozbawienie. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców

bottom of page