top of page

Jakie są rodzaje rodzin zastępczych?

Istnieje kilka rodzajów rodzinnych form pieczy zastępczej. Kandydaci każdej z grup przechodzą kurs, na którym szczegółowo poznają przepisy prawa oraz swoje zadania. Warto jednak przyjrzeć się różnicom już teraz.

3z12 ilustracja 01.png

Rodziny zastępcze dzielą się na spokrewnione, niezawodowe, zawodowe (w tym pogotowia rodzinne, rodziny specjalistyczne oraz rodzinne domy dziecka)

Mogą tworzyć je jedynie wstępni dziecka (dziadkowie; pradziadkowie lub rodzeństwo dziecka). Dalsze pokrewieństwo (np. ciocia, wujek) według prawa zalicza się do rodzin zastępczych niezawodowych.

Rodziny zastępcze spokrewnione

Tworzone przez osoby niespokrewnione z dzieckiem lub spokrewnione z nim w linii dalszej, niż dziadkowie (np. wujek, ciocia, sąsiadka).

Rodziny zastępcze niespokrewnione

Zawodową rodziną zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem nie mogą zostać osoby bez możliwości zatrudnienia (niezdolne do pracy)

Rodziny zastępcze zawodowe

Pogotowie rodzinne

ma charakter interwencyjny, a pobyt dzieci w tej rodzinie powinien być krótkotrwały. Pogotowia przyjmują dzieci na podstawie orzeczenia sądu, jak i po doprowadzeniu przez Policję lub Straż Graniczną lub po „interwencyjnym” odebraniu dziecka przez pracownika socjalnego

w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zasadą jest, iż w tego typu rodzinie zastępczej umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten jest przedłużony.

Rodziny zastępcze specjalistyczne

umieszcza się tam dzieci:

•      legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

•      dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w ramach postępowania
        w sprawach nieletnich

•      małoletnie matki z dziećmi. Przy tym nie można oczywiście

       umieszczać w rodzinie w tym samym czasie zarówno dzieci

       niepełnosprawnych i dzieci objętych postępowaniem sądowym

Rodziny domy dziecka

Zgodnie z obowiązującą ustawą miejsce wielodzietnych rodzin zastępczych zajęły rodzinne domy dziecka (RDD), w których może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci (chyba że istnieje konieczność umieszczenia w nim rodzeństwa, za zgodą prowadzącego RDD oraz po pozytywnej opinii koordynatora, możliwe jest umieszczenie w RDD większej liczby dzieci).

bottom of page