top of page

Czy misja rodzin zastępczych się kończy?

Z zasady dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do czasu przezwyciężenia trudności, które stanowiły przyczynę umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W praktyce moment opuszczenia rodziny przez dziecko może być inny.

Jak długo dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej?

Piecza zastępcza nad dzieckiem trwa maksymalnie do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Jednak przewiduje się możliwość dalszego przebywania tej osoby w rodzinie/rodzinnym domu dziecka, przy spełnieniu następujących warunków:

•      osoba ta osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

•      zgodę na taki pobyt wyraziła rodzina zastępcza/prowadzący

        rodzinny dom dziecka, 

•      pobyt trwa nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,

•      osoba ta uczy się w szkole lub uczelni, w zakładzie kształcenia

       nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
       a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym

       lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – uczy się w w/w.

       formach kształcenia lub na kursach, jeśli ich ukończenie jest

       zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia.

Możliwości wcześniejszego rozwiązania rodziny zastępczej

Rodzice zastępczy mogą czasem znaleźć się w sytuacji kiedy czują, że nie dadzą rady dłużej opiekować się dzieckiem, które przygarnęli.

Wsparciem w takich chwilach może okazać się pomoc koordynatora rodziny. W razie, gdy trudności nie ustępują - rodzice zastępczy mogą zrezygnować. Warto jednak starannie rozważyć podejmowaną decyzję, ponieważ mają one duży wpływ zarówno na rodzinę zastępczą, jak i na podopiecznego.

 

O rezygnacji z prowadzenia rodziny zastępczej należy poinformować Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Odejście ostatniego z podopiecznych
 

Rozwiązanie rodziny zastępczej może  nastąpić z powodu odejścia z rodziny ostatniego z umieszczonych w niej podopiecznych (zwłaszcza w przypadku rodzin spokrewnionych i niezawodowych) np. na skutek osiągnięcia pełnoletności, przeniesienia dziecka do innej formy pieczy zastępczej, powrotu dziecka do rodziny lub przysposobienia dziecka.

Negatywne opinie
 

Jeśli rodzina/prowadzący dom dziecka uzyska dwie kolejne negatywne opinie od organizatora pieczy zastępczej, organizator pieczy zastępczej ma obowiązek skierować do sądu wniosek o uchylenie postanowienia o umieszczeniu dziecka w tej rodzinie/domu.

Możliwości wcześniejszego rozwiązania rodziny zastępczej

Rezygnacja rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka będzie wymagała wypowiedzenia umowy – według zasad, jakie zostały w niej przewidziane.

Zmiana miejsca sprawowania pieczy
 

Umowa rodziców zastępczych rozwiązuje się, gdy zmianie ulega miejsce sprawowania pieczy zastępczej poprzez opuszczenie terytorium Polski lub powiatu, z którego starostą została zawarta umowa. Przesłanka ta nie ma zastosowania w przypadkach, gdy starosta postanowił inaczej lub zmiana miejsca jest związana z wyjazdem wakacyjnym o określonym terminie.

Niewypełniania funkcji
 

Rozwiązanie umowy z rodziną zastępczą zawodową lub prowadzącym rodzinny dom dziecka może być efektem niewypełniania funkcji lub niewłaściwego ich wypełniania. W razie podjęcia informacji o w/w. nieprawidłowościach, starosta ma obowiązek zawiadomienia sądu.

bottom of page