top of page

Co jest ważne przy oceniania predyspozycji rodziny zastępczej niespokrewnionej?

Predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia funkcji, w zależności od typu rodziny zastępczej:

- Umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach,

- Doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach,

- Informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym,

- Warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych potrzebach

bottom of page